Typy členství

  • Členství v komoře je dobrovolné.
  • Členem komory se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, a to bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy či státní příslušnosti.
  • Členem spolku se může stát i právnická osoba. Za právnickou osobu ve komoře jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
  • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na jeho právního nástupce, a to ani děděním.
  • Výše zmiňované členství v komoře je takzvané aspirantské členství, což znamená, že člen nemá hlasovací právo na jednáních spolku a nemůže volit a být volen do orgánu spolku.
  • Zájemce o členství v komoře zašle přihlášku k rukám Předsedy na email: bret@creacz.com
  • Předseda po doručení přihlášky stanoví současně délku aspirantské lhůty.
  • Po uplynutí aspirantské lhůty Předseda rozhodne na základně přínosu člena v komoře, zda členovi aspirantskou lhůtu prodlouží, nebo jej jmenuje členem řádným.
  • Řádný člen má hlasovací právo na jednáních spolku, může volit a být volen do orgánu spolku.

 1