Typy členstva

  • Členstvo v komore je dobrovoľné.
  • Členom komory sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to bez rozdielu pohlavia, náboženského vyznania, politického a sociálneho zaradenia, národnosti či rasy.
  • Členom spolku sa môže stať aj právnická osoba. Za právnickú osobu v komore koná jej štatutárny orgán, ak si sama neurčí iného zástupcu.
  • Členstvo sa viaže na osobu člena, je neprevoditeľné a neprechádza na jeho právneho nástupcu, a to ani dedením.
  • Vyššie spomínané členstvo v komore je takzvané ašpirantské členstvo, čo znamená, že člen nemá hlasovacie právo na rokovaniach spolku a nemôže voliť a byť volený do orgánu spolku.
  • Záujemca o členstvo v komore pošle prihlášku k rukám Predsedov na email: bret@creacz.com
  • Predseda po doručení prihlášky stanovuje súčasne dĺžku ašpirantskej lehoty.
  • Po uplynutí ašpirantskej lehoty Predseda rozhodne na základe prínosu člena v komore, či členovi ašpirantskú lehotu predĺži, alebo ho menuje členom riadnym.
  • Správca má hlasovacie právo na rokovaniach spolku, môže voliť a byť volený do orgánu spolku.

1